Regulamin strony www.chefcare.pl
KRN Katering Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 50A
05-500 Józefosław
KRS 0000914250
NIP 1231498153

Kapitał zakładowy: 5.000PLN

 

DEFINICJE

1.     Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.chefcare.pl

2.     Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu

3.     Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin

4.     Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający

5.     Ramy Czasowe – dokument określający ramy czasowe w jakich Kupujący może dokonywać określonych zmian zamówienia

6.     Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)

7.     Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży Zestawów oraz usługa Konta

8.     Konto Użytkownika - dostępna dla Kupującego tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać zakupów Zestawów, zmieniać termin dostaw, zmienić miejsce dostawy, wybierać menu, zmieniać hasło dostępu do Konta; także Usługa polegająca na udostępnieniu Konta i jego funkcjonalności

9.     Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna na systemy IOS oraz Android, w której Kupujący może wybierać posiłki, zmieniać termin dostawy.

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

1.      Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

2.     Regulamin określa w szczególności:

a.   rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b.   warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

c.   warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d.   tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2

1.    Kupujący akceptuje Regulamin.

2.    Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Zestawów. Rodzaje Zestawów wraz z ich ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Serwisu.

3.    Umowa zawierana jest w języku polskim.

4.    Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

 

§ 3

 

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

 

§ 4

 

1.    Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

2.    Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 5

 

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 telefonicznie – numer: 799 350 300 lub e-mailem – kontakt@chefcare.pl oraz w soboty w godzinach 8.00 - 11.00 e-mailem – kontakt@chefcare.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

 

PROCEDURA ZAMÓWIENIA ZESTAWÓW

 

§ 6

1.     Kupujący składa zamówienie z poziomu Konta Użytkownika poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia i przesłanie go do Serwisu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

2.     W czasie procedury zamawiania Kupujący składa swój Zestaw wskazując ilość dni diety, rodzaj diety i wersję kaloryczną. Ponadto Kupujący podaje następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email oraz adres dostawy.

3.  Widoczna w trakcie składania zamówienia cena zawiera w sobie wszystkie koszty, w tym koszt dostawy.

4.     Kupujący może skorzystać z otrzymanych od Sprzedającego kodów rabatowych. Skorzystanie z kodów rabatowych może ograniczać możliwość wyboru miejsca i godziny dostawy oraz uniemożliwiać zmiany i zawieszanie diet. Kody rabatowe i wynikające z nich zniżki nie sumują się.

5.     Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk „wstecz”).

6.     Procedura składania zamówienia kończy się przez zaakceptowanie Regulaminu oraz wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia na końcu formularza.

7.     Kupujący dokonuje płatności za zamówione Zestawy. Jest to moment zawarcia Umowy.

8.     W przypadku wybrania metody płatności przelewem tradycyjnym Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania potwierdzenia dokonania płatności wygenerowanego przez bank z informacją, że przelew został zrealizowany, w formie pliku PDF lub innego równoważnego na adres kontakt@chefcare.pl.

9.     Zamówienie złożone przez Kupującego, pozostaje nieaktywne do momentu zaksięgowania zapłaty przez Sprzedającego lub przesłania potwierdzenia zapłaty przez Kupującego.

10.     Kupujący będący nowym klientem może dokonać zakupu na preferencyjnych warunkach. Zakupu może dokonać poprzez wybór Zestawu Próbnego lub poprzez użycie kodów rabatowych dla nowych klientów publikowanych w czasowych promocjach. Jako nowych klientów uznaje się osoby, które nie zawarły w przeszłości, w terminie 2 lat od daty złożenia zamówienia promocyjnego, ważnej umowy z KRN Katering Sp. z o.o. ani nie korzystały z Usług lub produktów KRN Katering Sp. z o.o. Weryfikując nowego klienta porównujemy dane nowego zamówienia takie jak: email, telefon, adres dostawy, dane bankowe z danymi z naszego portalu transakcyjnego za okres poprzednich 2 lat. Jeżeli którakolwiek z danych figuruje już w naszym systemie zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia i zwrotu należności Kupującemu.

 

 

§ 7

1.     Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

2.      W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

 

§ 8

1.     Kupujący ma możliwość dokonywania zmian kaloryczności, liczby posiłków pakietu oraz menu w trakcie trwania zamówienia. Kupujący ma prawo do zawieszenia diety i otrzymania jej w terminie do 30 dni od momentu zawieszenia. Wprowadzone zmiany obejmują wszystkie przyszłe dni dostawy. Zmiany dotyczące diet można wprowadzać najpóźniej do godziny 14.00 na 2 dni przed realizacją dostawy (zmiany na poniedziałek do godziny 14:00 w poprzedzający piątek).

2.     W celu dokonania zmiany, o której mowa w pkt 1 § 8 Kupujący ma obowiązek skorzystania z funkcjonalności Serwisu lub wysłania maila z prośbą o zmianę na adres kontakt@chefcare.pl. Zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z obowiązującymi ramami czasowymi.

3.     W przypadku zmian skutkujących niedopłatą Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty.

4.     W przypadku zmian skutkujących nadpłatą Sprzedający dodaje Kupującemu ekwiwalent nadpłaty do wirtualnego portfela lub na życzenie Kupującego dokonuje zwrotu pieniędzy na wskazany przez niego, drogą mailową, numer konta.

 

 

DOSTAWA

§ 9

 

1.     Dostawa realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z aktualnie obowiązującym obszarem dostaw.

2.     Dostawa zamówionych Zestawów rozpoczyna się od wybranej przez Kupującego daty i realizowana jest każdego dnia objętego zamówieniem w ustalonych godzinach oraz na adres podany przez Kupującego zgodnie z harmonogramem dostaw wskazanym na Koncie Użytkownika. Z zastrzeżeniem, że diety zamówione na niedziele lub inne dni ustawowo wolne od pracy zostaną dostarczone dzień wcześniej, w godzinach określonych w zamówieniu przez Zamawiającego.

3.     Punkt 2 § 8 nie ma zastosowania w przypadku, kiedy potwierdzenie płatności o którym mowa w pkt. 7 § 6 nie zostanie dostarczone zgodnie z obowiązującymi Ramami Czasowymi lub kiedy kontakt z Kupującym jest znacząco utrudniony lub niemożliwy. 

4.     Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionym czasie i lokalizacji (dzień i do wybranej godziny). Niedostarczenie Zestawu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, inne godziny pracy recepcji niż te podane podczas składania zamówienia, awaria domofonu, podany błędny kod do domofonu przez Kupującego, brak kontaktu z Kupującym) lub nieodebranie Zestawu przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu nie rodzi roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach. W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowych danych adresowych, bądź zmianie adresu dostawy na zasadach odbiegających od zasad określonych zgodnie z Ramami Czasowymi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, i nie rodzi to roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach

5.     W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Zestawów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Powyższe ustalenie nie dotyczy sytuacji, w której Sprzedający skutecznie dostarczy Zestawy z opóźnieniem.

6.     Kupujący może zmienić plan i zawiesić diety do godziny 14:00 na 2 dni przed planowaną dostawą (zmiany na poniedziałek możliwe są do godziny 14:00 w poprzedzający piątek).

7.     Zmiana adresu dostawy jest możliwa najpóźniej dzień roboczy przed planowaną dostawą do godziny 11:00, zgodnie z obszarem określonym w punkcie 1 § 8. Zmiana adresu dostawy na poniedziałek jest możliwa najpóźniej do poprzedzającej soboty do godziny 11:00. Zmiana adresu dostawy dostępna jest z poziomu Konta Użytkownika lub za pośrednictwem kontaktu z Biurem Obsługi Klienta mailowo na adres kontakt@chefcare.pl. Kupujący zobowiązany jest do podania następujących informacji: miasto, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu, numer piętra, godziny dostaw, sposób dostawy oraz kod do domofonu, jeśli jest konieczny do prawidłowego zrealizowania dostawy. W przypadku braku którejkolwiek informacji Sprzedający ma prawo nie zrealizować dostawy zgodnie z dyspozycją Kupującego. Zmiana adresu dostawy może nie być możliwa w przypadku diet zakupionych przy wykorzystaniu kodów rabatowych lub może być w takiej sytuacji wymagana dopłata.

8.     Dostawy realizowane są w godzinach nocno - porannych i nie później niż do godziny 9:00. Nie ma możliwości ustalenia konkretnej godziny dostawy.

 

 

§ 10

 

Dostawa zamówionych Zestawów standardowo realizowana jest przez Sprzedającego lub pracujące na zlecenie Sprzedającego firmy kurierskie.

 

 

CENA I PŁATNOŚCI

 

§ 11

1.     Ceny Zestawów podane są w Cenniku.

2.     Ceny Zestawów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce oraz koszt dostawy.

 

§ 12

1.     Kupujący dokonuje płatności przelewem na rachunek Sprzedającego lub za pośrednictwem internetowego systemu płatności.

2.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Operatorem kart płatniczych jest również firma PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

 

KONTO

 

§ 13

1.     Założenie Konta jest obligatoryjne dla użytkowników chcących korzystać z Usług.

2.     Konto ma na celu ułatwienie użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Serwisu.

3.     Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.

4.     Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego, w którym należy obowiązkowo podać adres e-mail oraz hasło do Konta.

5.     Dane do Konta każdy użytkownik podaje dobrowolnie. Na żądanie użytkownika podane dane będą zmodyfikowane. W tym samym trybie z Serwisu zostanie usunięte Konto użytkownika. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Konta.

6.     Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się”.

7.     Zatwierdzenie wprowadzonych danych zgodnie z ust. poprzedzającym, jest momentem zawarcia Umowy. Umowa o świadczenie usługi Konta jest zawierana na czas nieokreślony.

8.     Niezależnie od przesłanych użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana użytkownikowi na jego wniosek.

9.     Założenie Konta jest bezpłatne.

10.  Użytkownik może wybierać menu zgodnie z ustalonym przez Sprzedającego jadłospisem. Sprzedający nie gwarantuje, że Kupujący będzie mógł wybrać menu z góry na cały czas trwania zamówienia.

11.  Sprzedający nie gwarantuje, że Kupujący będzie miał możliwość wyboru posiłków.

12.   Sprzedający zastrzega, że wygląd posiłków prezentowanych w Serwisie może różnić się od wyglądu posiłków dostarczonych Kupującemu.

13.  Konto może być używane jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także: 

a.    powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

b.     naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

c.    Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż przewidziany Regulaminem jest bezprawne.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 

§ 14

1.    Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestawy bez wad.

2.    Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady Zestawów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

3.    Sprzedający informuje, że Zestawy obejmują posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.

4.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Kupującego lub negatywną reakcję organizmu na składniki z powodu braku wiedzy i wpływu o przyjmowanych przez Kupującego płynach i produktach.

 

§ 15

1.     Jeżeli Zestaw posiada wadę, Kupujący może:

a.    żądać usunięcia wady przez Sprzedającego,

b.    żądać wymiany Zestawu na nowy,

c.     żądać obniżenia ceny,

d.    odstąpić od Umowy.

2.     Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego zrealizuje usługę. 

3.     Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Zestawu na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Zestawu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Zestawu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

4.     W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Zestawu ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.

5.     W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.

6.     Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Zestawu lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7.     Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Zestawu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

§ 16

1.    Reklamacje dotyczące Zestawów mogą być składane: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, mailowo na adres kontakt@chefcare.pl

2.    Reklamacje dotyczące braku dostawy powinny zostać złożone: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub mailowo na adres kontakt@chefcare.pl najpóźniej do godziny 12.00 w dniu niezrealizowanej dostawy. Reklamacje złożone po tej godzinie nie zostaną uznane.

3.    W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy, opisać przyczyny reklamacji, podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej oraz przedstawić fotograficzny dowód szkody.

4.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie jednego dnia od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

 

§ 17

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Zestawu przechodzi na Kupującego w chwili pozostawienia przez Sprzedającego lub firmę świadczącą usługi kurierskie na rzecz Sprzedającego Zestawu we wskazanym przez Kupującego miejscu. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Zestawów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.

 

§ 18

W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

§ 19

Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

 

§ 20

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej lub czynników niezależnych od Sprzedającego.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

§ 21

Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, ponieważ przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Istnieje możliwość rozwiązania Umowy wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

 

§ 22

Rozwiązanie umowy następuje poprzez wypełnienie i odesłanie na adres mailowy kontakt@chefcare.pl rezygnacji i po zaakceptowaniu jej przez Sprzedającego.

 

§ 23

Zwrot należności za niezrealizowane dni diety nastąpi na numer konta wskazany przez Kupującego w ciągu 14 dni.

 

§ 24

Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niezrealizowanego jeszcze zamówienia. Przy czym w takim wypadku wartość zrealizowanych dostaw rozlicza się odpowiednio do okresu realizowania tych zamówień, zgodnie z Cennikiem. W przypadku, gdy Kupujący otrzymał punkty do wirtualnego portfela wynikające z tytułu rekompensat, będą one uwzględnione w wyliczonej kwocie do zwrotu. W przypadku, gdy Kupujący posiada w wirtualnym portfelu punkty z tytułu udziału w programie lojalnościowym, nie będą one brane pod uwagę w wyliczeniu kwoty do zwrotu.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 25

1.     Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących.

2.     Kupujący w toku procedury zamówienia Usług, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego, niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zamówionych Usług.

3.     Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

4.     W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie na adres e-mail stosownego zapytania, o udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących ich osoby.

5.     Kupującym przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jak również prawo do żądania przekazania danych osobowych innemu podmiotowi niż Sprzedający.

6.     Kupującym przysługuje również prawo do usunięcia wszelkich danych związanych z aktywnością Kupującego w Serwisie.

 

§ 26

1.    Serwis posługuje się plikami Cookies.

2.    Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą.

3.     Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Cookies.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27

1.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

2.    Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem oprócz usług określonych w Regulaminie.

 

§ 28

1.    W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.

2.    Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

§ 29

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2023 r.

2.    Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

3.    Zmiany obowiązują od dnia wejścia regulaminu w życie.

4.    W przypadku Umów dotyczących usługi Konta zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeśli spełnione zostały wymogi określone w art. 384 oraz 384¹ Kodeksu cywilnego, to jest wtedy, gdy Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadzałaby nowe opłaty lub podwyższała już istniejące, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy.