REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DOBRE PUNKTY

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie DOBRE PUNKTY (dalej jako ,,Program”/,,Program Lojalnościowy”), organizowanym przez KRN Katering Sp. z o.o. 05-500 Józefosław, ul. Osiedlowa 50A, NIP 123 149 81 53 (dalej jako ,,Organizator”).

1.   Program jest prowadzony na terytorium Polski.

2.   Program trwa od dnia 7 października 2021 roku do czasu jego odwołania, z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego Regulaminu.

3.   Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i następuje automatycznie, po utworzeniu konta klienta na stronie www.chefcare.pl

4.   Program umożliwia jego Uczestnikom otrzymywanie punktów – Dobrych Punktów, za rożnego typu aktywności podejmowane na stronie www.chefcare.pl jak i poza Serwisem. Punkty w ten sposób gromadzone w Programie mogą być przez Uczestników wymieniane na darmowe paczki – zestawy diety Organizatora (dalej jako: ,,Zestaw” lub ,,Darmowy Zestaw”), zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5.   Regulamin jest udostępniony na www.chefcare.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

6.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu internetowego (Regulamin Serwisu www.chefcare.pl dostępnego w Serwisie internetowym, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz regulaminu www.chefcare.pl zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin).

 

II. DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w regulaminie Serwisu internetowego (regulamin www.chefcare.pl), natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

1.   Serwis internetowy/Serwis – prowadzony przez Organizatora Serwis internetowy, pod adresem www.chefcare.pl;

2.   Uczestnik – użytkownik www.chefcare.pl, który uczestniczy w nim, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

3.   Dobre Punkty – punkty otrzymywane przez Uczestnika w ramach Programu Lojalnościowego;

4.   Konto Klienta/Konto – konto Uczestnika na www.chefcare.pl

5.   Regulamin – niniejszy dokument.

 

III. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1.   Uczestnikiem Programu Dobre Punkty zostaje osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)   ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
mieszka na terenie Polski,

b)   założyła Konto Klienta na www.chefcare.pl,

c)   jest Klientem i występuje jako konsument w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (dalej również jako: ,,Konsument”).

2.   Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, minimalnych wymagań technicznych strony www.chefcare.pl.

3.   Zbieranie Dobrych Punktów, które można wymienić na Darmowy Zestaw lub Zestawy w Programie wymaga założenia i posiadania Konta w na www.chefcare.pl.  W tym momencie zawarta zostaje Umowa uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

4.   Uczestnik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie wiadomości e-mail na adres e-mail kontakt@chefcare.pl.

5.   Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć umowę Uczestnikowi z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem. Wypowiedzenie przez Organizatora wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia.

6.   Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty prawa uzyskania Darmowego Zestawu. Uczestnik, który zamierza wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio zamienić naliczone mu Dobre Punkty na Darmowy Zestaw – o ile jest do niego uprawniony. Jeżeli uczestnik wypowie umowę bez uprzedniej wymiany Dobrych Punktów na Darmowy Zestaw lub jeżeli Uczestnik wypowie umowę i po wymienieniu Dobrych Punktów na koncie Uczestnika pozostaną niewykorzystane Dobre Punkty, zostaną one skasowane bez możliwości ich przywrócenia.

7.   Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Programie – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który prowadzi działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Programu.

8.   Organizator może zakończyć prowadzenie programu lojalnościowego. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Uczestnicy mogą dokonać wymiany Dobrych Punktów na Darmowe Zestawy.
9. Uczestnik będący Konsumentem może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

9.   Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia Umowa jest uważana jest za niezawartą a strony dokonują wzajemnych zwrotów, co oznacza, że przyznane Dobre Punkty zostają anulowane.

10.                 Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w jednym czasie.

11.                 Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

12.                 Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:

a)   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)   korzystania z Konta na www.chefcare.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)   niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach www.chefcare.pl niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)   korzystania z Programu i Konta w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. DOBRE PUNKTY

1.   Organizator przyznaje Uczestnikom określoną liczbę Dobrych Punktów za dokonywane przez nich na www.chefcare.pl aktywności, jak przykładowo składanie Zamówień, Uczestnictwo w programie ,,Opowiedz o nas znajomym”, uczestnictwo w akcjach promocyjnych lub inne, jak również aktywności dokonywane poza www.chefcare.pl – zgodnie jednak z informacją na www.chefcare.pl.

2.   Organizator w ramach prowadzonego przez niego Programu Lojalnościowego wyodrębnia czasowe akcje w ramach, których oferuje zdobycie Dobrych Punktów w Programie Lojalnościowym za określoną pulę aktywności. Lista aktywności oraz informacja o szczegółowych warunkach uzyskania Dobrych Punktów za daną aktywność wraz z ich liczbą jest każdorazowo prezentowana na www.chefcare.pl wraz z informacją o czasie ich obowiązywania. Oznacza to, że Organizator będzie przewidywał możliwość uzyskania Dobrych Punktów za rożne aktywności w rożnym czasie.

3.   Organizator może również przewidzieć, że Dobre Punkty będzie można otrzymać:

a)   za wykonanie danej aktywności wyłącznie 1 (jeden) raz;

b)   za wykonanie danej aktywności wyłącznie w przypadku, gdy posiada się status nowego Klienta, przez którego rozumie się tę samą osobę fizyczną, która nie dokonywała nigdy wcześniej Zamówienia na produkty Organizatora, w szczególności Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego, Zamówienia telefonicznego, mailowego oraz z wykorzystaniem innych form Zamówienia udostępnianych przez Organizatora i której dane osobowe konieczne do złożenia Zamówienia nie znajdują się w systemie (bazie Zamówień) Organizatora, oraz, która nie była zarejestrowana na www.chefcare.pl (posiadała Konta);

c)   oraz o innych szczegółowych warunkach dotyczących otrzymania Dobrych Punktów za aktywności w danym okresie; - co zostanie każdorazowo wskazane w formie informacji na www.chefcare.pl, o której mowa w ppkt. powyżej.

4.   W każdym przypadku Organizator naliczy Dobre Punkty za daną aktywność po jej pełnym wykonaniu (tj. zgodnym z komunikatami na www.chefcare.pl. Dobre Punkty zostaną naliczone w ciągu maksymalnie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zrealizowania aktywności uprawniającej do otrzymania Dobrych Punktów zgodnie z informacją na www.chefcare.pl;

5.   Uczestnikowi przysługuje reklamacja za źle naliczone lub nienaliczone Dobre Punkty, zgodnie z dalszymi zapisami Regulaminu.

6.   Dobre Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Dobre Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.

7.   Dobre Punkty uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie jako przyznane.

8.   Dobre Punkty są przyporządkowane do danego Uczestnika przez ich przypisanie do jego Konta. Nie ma możliwości ich przenoszenia pomiędzy Kontami.

9.   Dobre Punkty są ważne przez okres 1 roku od ich przyznania lub przez okres trwania niniejszego Programu Lojalnościowego, jeżeli będzie trwał krócej niż 1 rok od dnia ich przyznania, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.

10.                 Dobre Punkty po upływie terminu ich ważności nie mogą być wymieniane na Darmowe Zestawy i są kasowane.

11.                 Jeżeli nie dojdzie do pełnego wykonania aktywności, za którą zgodnie z informacją na www.chefcare.pl miały zostać przyznane Dobre Punkty – przykładowo w przypadku, gdy Dobre Punkty zostały przyznane za złożenie Zamówienia, od którego następnie Uczestnik odstąpił lub w przypadku nadużyć Uczestnika lub błędnego zaksięgowania danej czynności, Dobre Punkty nie zostaną przyznane lub zostaną anulowane.

12.                 O ile inaczej nie zastrzeżono w regulaminie danej Promocji Uczestnictwo w Programie nie łączy się z Promocjami organizowanymi w Serwisie. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy jednak przypadków, w których zgodnie z informacjami prezentowanymi przez Organizatora aktywnością, za którą można otrzymać Dobre Punkty jest udział Uczestnika w Promocji.

 

V. DARMOWE ZESTAWY

1.   Z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego punktu, Uczestnik, który zgromadził na swoim Koncie Klienta określoną liczbę Dobrych Punktów może dokonać ich wymiany poprzez odebranie Darmowego Zestawu lub Zestawów wybranego programu dietetycznego.

2.   Informacja o liczbie Dobrych Punktów uprawniających do otrzymania Darmowego Zestawu wskazana jest każdorazowo na www.chefcare.pl. 

3.   Uczestnik odbiera darmowe Dobre Punkty poprzez ich wymianę na Darmowy Zestaw. Uczestnik dokonuje wymiany składając Zamówienie, po zalogowaniu się do swojego Konta Klienta i kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie i zgodnie z jego regulaminem. Uczestnik może odebrać Darmowy Zestaw jedynie składając Zamówienie bezpośrednio na www.chefcare.pl po zalogowaniu się do Konta. Nie ma możliwości wymiany Dobrych Punktów w ramach Zamówienia składanego e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób udostępniany przez Organizatora.

4.   Uczestnik dokonując wymiany samodzielnie określa w szczególności ile Zestawów chce odebrać jako Darmowy Zestaw w danym Zamówieniu z puli posiadanych przez niego Dobrych Punktów. W takim przypadku wartość jego Zamówienia jest obniżana o cenę Zestawów odebranych jako Darmowy Zestaw. Uczestnik może wymienić Dobre Punkty wyłącznie na Darmowy Zestaw o wartości nie większej lub równej w stosunku do posiadanych przez niego Dobrych Punktów oraz wyłącznie w terminach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

5.   Dobre Punkty za Zestawy odebrane w ramach Darmowych Zestawów, są odejmowane z puli Uczestnika wskazanej w Koncie.

6.   Zestawy przyznane jako Darmowe Zestawy podlegają standardowym zasadom realizacji, w tym dostawy czy reklamacji, zgodnie z regulaminem Serwisu.

7.   Odbiór Nagród w Programie Lojalnościowym nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, kodami rabatowymi czy zniżkami, o ile inaczej nie zastrzeżono w warunkach takiej promocji, co oznacza, że w przypadku, gdy Uczestnik odbiera w ramach Zamówienie Darmowe Zestawy i jednocześnie chce skorzystać z promocji, rabatu czy innej zniżki, koszt Zestawów, które Uczestnik odbiera jako Darmowe Zestawy w Programie nie będzie pomniejszony o taki rabat, zniżkę czy promocję.

 

VI. REKLAMACJE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1.   Reklamacje dotyczące Programu Lojalnościowego można zgłaszać do Organizatora na piśmie lub w formie wiadomości e-mail: kontakt@chefcare.pl.

2.   Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3.   Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.

4.   Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na www.chefcare.pl lub przesyłane w formie wiadomości e-mail lub SMS na dane podane przez Uczestnika w Koncie.

2.   W sytuacji zmiany Regulaminu, o wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informacje na www.chefcare.pl zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 (czternaście) dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

Józefosław, 11.09.2023 rok.